LifePoints

ฉันได้รับการติดต่อให้ทำการตรวจสอบบริการโดยไม่เปิดเผยตัว (Mystery Shopping) งานนี้มีจริงหรือไม่  ฉันได้รับเงินเป็นเช็ค เช็คนี้เป็นเช็คจริงหรือไม่