LifePoints

Có người mời tôi làm công việc Mua sắm bí mật, việc này có hợp pháp không?  Tôi nhận được một tấm séc, séc này có giá trị không?